logo
logo
0903.600.368
Time 13.10.2017 08:06 | View 1,685

Xét rằng, Văn phòng luật sư Bảo An đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Xét rằng, khách hàng có thể công bố thông tin bảo mật của mình cho Văn phòng luật sư Bảo An trước khi có một thỏa thuận chính thức giữa các bên được ký kết.

Chính sách bảo mật của Văn phòng luật sư Bảo An gồm có những thỏa thuận sau:

1/ Các định nghĩa:

(a) “Thông tin mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin mật nào về kinh doanh, tài chính, quy định, sản phẩm, công nghệ, nhân sự và các thông tin khác của khách hàng được công bố bằng lời nói, giao hoặc truyền từ khách hàng sang cho Văn phòng luật sư Bảo An, có hoặc không có đánh dấu bảo mật, bất kỳ và tất cả những thông tin giữ độc quyền không công khai, các đàm phán giữa các bên và sự tồn tại và nội dung của bất kỳ cơ hội kinh doanh nào được thảo luận. Thông tin bảo mật không bao gồm những thông tin, dữ liệu và bí quyết sản xuất mà:

(i) thuộc quyền sở hữu của Văn phòng luật sư Bảo An vào thời điểm tiết lộ thể hiện trong tài liệu, sổ sách của Văn phòng luật sư Bảo An ngay trước thời điểm công bố;

(ii) trước hoặc sau thời điểm công bố trở thành một phần của kiến thức hoặc tài liệu công khai, mà không phải là kết quả của bất kỳ việc hành động hoặc không hành động nào của Văn phòng luật sư Bảo An;

(iii) được khách hàng đồng ý cho công bố; hoặc

(iv) trở thành sở hữu của Văn phòng luật sư Bảo An từ một bên thứ ba mà không thuộc trường hợp vi phạm thỏa thuận bảo mật này hoặc thỏa thuận bảo mật nào khác;

Ngoài định nghĩa tại điểm 1(a)(ii) được nêu phía trên, thông tin mật cũng bao gồm những thông tin về sự tồn tại của giấy chứng nhận đầu tư của khách hàng và những sửa đổi và những điều khoản của những giấy chứng nhận đầu tư này. Việc tiết lộ những thông tin này cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng;

(b) “Các đại diện” sẽ dẫn chiếu tới giám đốc, nhân viên, cộng sự, người lao động, đối tác, đại lý và tư vấn viên của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi luật sư, kế toán, nhà thầu, ngân hàng, nguồn tài chính và tư vấn tài chính của mỗi bên;

(c) “Khách hàng” bao gồm cả những chi nhánh của khách hàng; và

(d) “Văn phòng luật sư Bảo An” sẽ bao gồm cả những chi nhánh và các văn phòng đại diện của Văn phòng luật sư Bảo An (nếu có).

2/ Không tiết lộ thông tin mật:

Văn phòng luật sư Bảo An đồng ý sẽ không sử dụng thông tin mật mà Văn phòng luật sư Bảo An được khách hàng tiết lộ để sử dụng cho mục đích riêng của mình hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ việc tiến hành thảo luận những vấn đề liên quan và việc thực hiện bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào giữa hai bên liên quan tới những dịch vụ pháp lý được yêu cầu. Văn phòng luật sư Bảo An sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào cho bên thứ ba trừ khi các đại diện của Văn phòng luật sư Bảo An là những người được yêu cầu có được những thông tin đó để thực hiện những dịch vụ pháp lý do khách hàng yêu cầu. Văn phòng luật sư Bảo An đồng ý rằng tất cả các đại diện của Văn phòng luật sư Bảo An đều bị ràng buộc với việc giữ bảo mật cho thông tin mật theo những thỏa thuận trong thỏa thuận này và trách nhiệm của Văn phòng luật sư Bảo An là bảo đảm rằng các đại diện của Văn phòng luật sư Bảo An sẽ tuân thủ và chấp hành theo những thỏa thuận của thỏa thuận này như thể là mỗi và mọi đối tượng này đều là các bên trong thỏa thuận.

Các bên đều thỏa thuận thêm rằng những vi phạm do bất kỳ các đại diện nào của Văn phòng luật sư Bảo An sẽ được xem là vi phạm của Văn phòng luật sư Bảo An mà Văn phòng luật sư Bảo An phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm này như trong trường hợp vi phạm do Văn phòng luật sư Bảo An gây ra. Văn phòng luật sư Bảo An đồng ý rằng Văn phòng luật sư Bảo An sẽ thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý để bảo vệ bí mật và tránh việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mật của khách hàng nhằm bảo vệ thông tin mật không bị tiết lộ trong phạm vi công cộng hoặc trở thành sở hữu của người khác ngoài những người được ủy quyền được phép có những thông tin này dưới đây, với biện pháp bảo mật cao nhất mà Văn phòng luật sư Bảo An áp dụng để bảo vệ những thông tin mật tương tự của chính mình.

Tất cả những kế hoạch, bản vẽ và đặc điểm kỹ thuật và những vấn đề được chứa đựng trong những tài liệu đó và tất cả những thông tin khác mà Văn phòng luật sư Bảo An nhận trực tiếp hoặc gián tiếp từ khách hàng liên quan tới việc thực hiện quan hệ kinh doanh như dự kiến giữa các bên, liên quan tới những quyền tài sản có giá trị của khách hàng và được Văn phòng luật sư Bảo An bảo mật, sẽ duy trì tài sản của khách hàng và Văn phòng luật sư Bảo An sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà theo đó Văn phòng luật sư Bảo An được cung cấp hoặc được chuẩn bị.

3/ Việc công bố bắt buộc:

Trong trường hợp theo một thủ tục pháp lý mà Văn phòng luật sư Bảo An hoặc các đại diện được yêu cầu phải tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào của khách hàng, Văn phòng luật sư Bảo An sẽ nhanh chóng gửi một thông báo cho khách hàng để khách hàng có thể tìm kiếm một yêu cầu bảo vệ hoặc những biện pháp thích hợp khác. Trong trường hợp yêu cầu bảo vệ này không đạt được, Văn phòng luật sư Bảo An sẽ chỉ công bố những phần thông tin mật mà luật sư của khách hàng xác nhận rằng yêu cầu công bố thông tin đó là hợp pháp.

4/ Trao trả lại tài liệu:

Bất kỳ tài liệu hay hồ sơ nào do khách hàng cung cấp cho Văn phòng luật sư Bảo An, sẽ phải được hoàn trả ngay theo yêu cầu của khách hàng, cùng với tất cả những bản sao của của những tài liệu này, hoặc phải bị tiêu hủy sau khi khả năng thực hiện đã bị loại bỏ hoặc đã kết thúc.

5/ Không cấp chứng nhận:

Văn phòng luật sư Bảo An không có ý định nhằm nhận bất cứ quyền nào về các sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại hoặc những quyền sở hữu trí tuệ nào khác, cũng như Văn phòng luật sư Bảo An sẽ không nhận bất cứ quyền nào trong hoặc đối với thông tin mật của khách hàng, ngoại trừ quyền hạn chế trong việc xem lại thông tin mật chỉ duy nhất nhằm mục đích cung cấp những dịch vụ pháp lý do khách hàng yêu cầu.

6/ Thời hạn:

Những cam kết nói trên của Văn phòng luật sư Bảo An trong thỏa thuận sẽ duy trì hiệu lực bất chấp sự chấm dứt đàm phán giữa các bên, và sẽ tiếp tục duy trì trong thời hạn năm (5) năm tiếp theo từ ngày của thỏa thuận.

7/ Thỏa thuận khác:

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và vì lợi ích của các bên, những người kế thừa và người được chuyển giao, với điều kiện thông tin mật của khách hàng sẽ không được chuyển giao nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Văn phòng luật sư Bảo An. Việc không thi hành bất kỳ thỏa thuận nào trong thỏa thuận này sẽ không cấu thành một sự khước từ đối với những thỏa thuận khác của thỏa thuận. 

8/ Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp:

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh, giải thích và thi hành bởi pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh từ các vấn đề liên quan tới thỏa thuận này, nếu không được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên, sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

9/ Các biện pháp khắc phục:

Văn phòng luật sư Bảo An đồng ý và ghi nhận rằng bất kỳ sự vi phạm hay đe dọa vi phạm nào sẽ gây ra những tổn hại không thể khắc phục đối với khách hàng và rằng, ngoài những biện pháp khắc phục nào khác có thể, theo luật hoặc về mặt khác, khách hàng sẽ có quyền thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm thỏa thuận này, hoặc việc tiếp tục bất kỳ vi phạm đó mà không cần chứng minh những thiệt hại thực tế.

10/ Không khước từ:

Bất kỳ sự từ bỏ hay thay đổi nào của thỏa thuận này hoặc bất kỳ giao ước, điều kiện hoặc hạn chế nào trong thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực nếu không được cả Văn phòng luật sư Bảo An và khách hàng ký kết bằng văn bản.

Pháp lý | Đang xem: 9
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.