logo
logo
Time 16.10.2017 11:39 | View 6,670

Thỏa thuận địa điểm đầu tư là việc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam thỏa thuận cho nhà đầu tư khu đất hoặc công trình xây dựng có vị trí địa điểm, ranh giới, diện tích xác định để nhà đầu tư lập dự án đầu tư với mục tiêu cụ thể theo quy định của luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản và các văn bản khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung tư vấn thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm các thủ tục sau:

1) Tìm kiếm vị trí đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư:

Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư phải phù hợp với quy hoạch của ngành, quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được UBND cấp tỉnh và thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không thuộc vị trí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc vị trí đấu giá khai thác quỹ đất; không ảnh hưởng quy hoạch phòng thủ quốc phòng thì được xem xét thỏa thuận địa điểm đầu tư cho dự án.

Sau khi đã tìm được vị trí đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư cho dự án, Văn phòng luật sư Bảo An tiếp tục hỗ trợ cho nhà đầu tư xác định thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm đầu tư để tiến hành lập hồ sơ và nộp đúng cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận địa điểm đầu tư.

2) Tham gia khảo sát địa điểm và hoàn thành các thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư:

Những trường hợp Văn phòng luật sư Bảo An sẽ cùng với nhà đầu tư tham gia khảo sát địa điểm đầu tư là:

 • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;
 • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư sử dụng đất quốc phòng, an ninh, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
 • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư có ranh giới đất, nguồn gốc đất không rõ ràng, không cụ thể;
 • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư có ranh giới đất thuộc đơn vị hành chính của hai huyện trở lên.

Ở giai đoạn này Văn phòng luật sư Bảo An trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ pháp lý đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (bao gồm trích lục hoặc biên vẽ bản đồ địa chính khu đất đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư; phương án sơ bộ về dự án đầu tư; giải trình năng lực tài chính và tiến độ góp vốn của nhà đầu tư; ...) và nộp cho cơ quan chủ trì thỏa thuận địa điểm đầu tư để tiến hành giải quyết thỏa thuận địa điểm cho dự án đầu tư.

3) Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thủ tục đầu tư trong thời hạn quy định:

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thỏa thuận xong địa điểm đầu tư thì nhà đầu tư chỉ được phép sử dụng đất xây dựng công trình dự án sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục sau đây:

 • Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các thủ tục pháp lý khác cho phép đầu tư theo quy định của luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật xây dựng và các văn bản khác của pháp luật có liên quan;
 • Thủ tục thuê đất hoặc giao đất theo quy định của luật đất đai và tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định;
 • Thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường;
 • Thủ tục quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng và các văn bản khác của pháp luật có liên quan;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Thực hiện các quy định khác có liên quan đối với từng loại dự án cụ thể (nếu có).

Văn phòng luật sư Bảo An cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thủ tục đầu tư và theo ủy quyền của nhà đầu tư đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý ở trên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, Văn phòng luật sư Bảo An còn hỗ trợ nhà đầu tư lập các báo cáo định kỳ bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư kể từ khi dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thỏa thuận xong địa điểm cho đến khi dự án đầu tư có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan nhà nước Việt Nam.

4) Tư vấn thủ tục điều chỉnh, bổ sung và gia hạn hiệu lực pháp lý của văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư:

Những trường hợp sau đây nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh và bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư:

 • Có sự thay đổi ranh giới của địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Có sự thay đổi về quy mô đầu tư nên nhà đầu tư phải bổ sung thêm diện tích cho dự án đầu tư.

Trường hợp thực tế đo vẽ để lập hồ sơ đầu tư mà ranh giới, diện tích dự án đầu tư thay đổi trong các trường hợp sau đây thì nhà đầu tư không phải lập thủ tục điều chỉnh và bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư:

 • Diện tích dự án đầu tư giảm trong khi ranh giới không thay đổi hoặc do ranh giới bị thu hẹp so với phần diện tích đất đã được thỏa thuận địa điểm đầu tư;
 • Ranh giới không thay đổi mà diện tích dự án đầu tư tăng không quá 5% so với mức tăng tối đa (không quá 5 ha) của dự án đầu tư.

Ngoài các dịch vụ tư vấn thủ tục điều chỉnh và bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư nêu trên, Văn phòng luật sư Bảo An còn tư vấn và hỗ trợ cho nhà đầu tư gia hạn hiệu lực pháp lý của văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư; giúp nhà đầu tư tránh được các thiệt hại kinh tế phát sinh do không thực hiện kịp thời thủ tục pháp lý về đầu tư dẫn đến việc dự án đầu tư bị thu hồi chủ trương thỏa thuận địa điểm và không triển khai được các hoạt động về đầu tư.

Pháp lý | Đang xem: 64
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.