logo
logo
0903.600.368
Time 08.04.2018 05:35 | View 1,730

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bằng cách thanh lý tài sản doanh nghiệp để giải quyết nghĩa vụ về tài sản mà doanh nghiệp chưa thực hiện xong và đăng ký xóa tên doanh nghiệp trong hệ thống đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung tư vấn giải thể doanh nghiệp của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Tư vấn quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn phương án giải thể doanh nghiệp, gồm có phương án giải quyết lao động, phương án thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết, phương án phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp cho các chủ sở hữu doanh nghiệp, ...
  • Tư vấn giám sát hoạt động thanh lý tài sản; phòng ngừa hành vi lợi dụng sơ hở, thiếu sót của hoạt động thanh lý tài sản doanh nghiệp để trục lợi cá nhân;
  • Tư vấn hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo quy định của pháp luật mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật nội dung giải thể doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Pháp lý | Đang xem: 137
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.