Tư vấn thuế cho doanh nghiệp
Cập nhật: 05.11.2014 10:16

Hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam trong những năm gần đây luôn trong tình trạng thay đổi không ngừng. Đặc biệt xuất phát từ nhu cầu định hướng luật pháp về thuế của quốc gia theo các cam kết quốc tế, có rất nhiều cải cách quan trọng đã được tiến hành để tiếp cận và hội nhập với các thông lệ quốc tế, khắc phục những bất cập trong hệ thống thuế và thu hút đầu tư. Tuy vậy, hệ thống luật thuế của Việt Nam vẫn còn phức tạp và công tác thực thi vẫn chưa ổn định. Vì thế các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần phải nắm rõ không chỉ các luật thuế mà cả cách thức các cơ quan thuế diễn giải và vận dụng các quy định của pháp luật thuế.

Việc tư vấn thuế cho doanh nghiệp của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật thuế;
  • Soát xét và đánh giá việc tuân thủ nghĩa vụ thuế;
  • Tư vấn kê khai và quyết toán thuế;
  • Tư vấn thực hiện các quy định về tránh đánh thuế hai lần;
  • Lập kế hoạch và cấu trúc thuế;
  • Tư vấn ảnh hưởng của thuế đối với hợp đồng tương lai và quyết định tài chính;
  • Hỗ trợ cập nhật các thay đổi về chính sách thuế;
  • Việc tư vấn khác về thuế theo quy định của pháp luật.

Văn phòng luật sư Bảo An nhận thức sâu sắc về quyền lợi của khách hàng, hiểu rõ sự phức tạp của các vấn đề về thuế. Văn phòng luật sư Bảo An thường xuyên cập nhật và nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chính sách thuế và pháp luật kinh doanh nhằm cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp phù hợp và hiệu quả về thuế. Mục tiêu của Văn phòng luật sư Bảo An là mang hiểu biết và kiến thức của mình phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong từng giao kết dịch vụ.