logo
logo
Time 28.10.2017 10:43 | View 2,162

Hỏi:​ Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở Đồng Nai theo nội dung nào?

Đáp:​ Nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở Đồng Nai như sau:

Việc tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Văn phòng luật sư Bảo An ở Đồng Nai theo các nội dung sau:

  • Điều chỉnh tên dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh nhà đầu tư và thông tin nhà đầu tư;
  • Điều chỉnh mục tiêu đầu tư và quy mô dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng;
  • Điều chỉnh vốn đầu tư của dự án (gồm có vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (gồm có tiến độ xây dựng và đưa công trình vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn);
  • Điều chỉnh ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng;
  • Điều chỉnh các điều kiện khác đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với các nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ở Đồng Nai thực hiện thủ tục quyết định về chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến việc dự án đầu tư phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ở Đồng Nai thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Pháp lý | Đang xem: 16
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.