logo
logo
0903.600.368
Time 14.05.2018 11:26 | View 2,055

Hỏi: Ở Đồng Nai có những hình thức đầu tư nào?

Đáp: Các hình thức đầu tư ở Đồng Nai như sau:

1/ Đầu tư trực tiếp theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới và thực hiện dự án đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Đồng Nai phải có dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Trường hợp dự án đầu tư mới mà không thành lập tổ chức kinh tế mới ở Đồng Nai thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Trường hợp dự án đầu tư mới gắn với thành lập tổ chức kinh tế mới ở Đồng Nai thì nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

2/ Đầu tư trực tiếp theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân ở Đồng Nai theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới ở Đồng Nai theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3/ Đầu tư trực tiếp theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh ở Đồng Nai theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp thành lập theo hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam được liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới ở Đồng Nai theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh ở Đồng Nai có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

4/ Đầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư Việt Nam (gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh ở Đồng Nai phải quy định quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và một số tài nguyên khác ở Đồng Nai theo hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm thực hiện theo quy định của luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa các nhà đầu tư Việt Nam với nhau để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh ở Đồng Nai thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quá trình đầu tư kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thỏa thuận thành lập ban điều phối ở Đồng Nai để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh quy định. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.

Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng điều hành tại Đồng Nai để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài ở Đồng Nai có con dấu, được tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ được quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5/ Đầu tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp:

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật khác có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại ở Đồng Nai kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp tại Đồng Nai phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật Việt Nam; đáp ứng điều kiện đầu tư trong những trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

6/ Đầu tư gián tiếp:

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Đồng Nai theo các hình thức sau đây:

  • Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;
  • Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức và cá nhân ở Đồng Nai, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ngoài việc tư vấn cho các nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư như đã nêu trên, Văn phòng luật sư Bảo An còn cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin cần thiết khác về hoạt động đầu tư ở Đồng Nai để các nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ pháp lý xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các thông tin bao gồm:

  • Thông tin về địa điểm đầu tư dự án;
  • Thông tin về ngành, nghề đầu tư và danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
  • Thông tin về vốn đầu tư và vốn pháp định;
  • Thông tin về nghĩa vụ thuế và các ưu đãi về thuế đối với dự án đầu tư;
  • Thông tin về các hình thức hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư;
  • Thông tin về bảo đảm đầu tư của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động đầu tư.

Văn phòng luật sư Bảo An tư vấn việc lựa chọn hình thức đầu tư cho các nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư ở Đồng Nai hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

Pháp lý | Đang xem: 83
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.